Huiswerkbegeleiding, bijles, taalcursus Frans of Engels en vertalen in omgeving Son en Breugel.

Leveringsvoorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden
Artikel 2 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 3 Prijzen en tarieven
Artikel 4 Betaling
Artikel 5 Wijziging, intrekking van opdrachten
Artikel 6 Uitvoering van opdrachten, geheimhouding
Artikel 7 Intellectueel eigendom
Artikel 8 Ontbinding
Artikel 9 Reclames en geschillen
Artikel 10 Termijn en tijdstip van levering
Artikel 11 Aansprakelijkheid: vrijwaring
Artikel 12 Overmacht
Artikel 13 Toepasselijk recht

 

Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden

 
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen De Coach! Languagesupport en een opdrachtgever waarop De Coach! Languagesupport deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door De Coach! Languagesupport uitdrukkelijk is afgeweken. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden nadrukkelijk verworpen.
1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met De Coach! Languagesupport, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
   
 

Artikel 2 - Offertes, totstandkoming van de overeenkomt

 
2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van De Coach! Languagesupport zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding en betaling door de opdrachtgever van de online prijsopgave van De Coach! Languagesupport of - indien geen prijsopgave is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging van De Coach! Languagesupport van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht. Indien De Coach! Languagesupport voor de prijsopgave de volledige tekst binnen vijf werkdagen niet heeft kunnen inzien kan De Coach! Languagesupport echter na de aanvaarding door de opdrachtgever van de gedane prijsopgave en opgegeven termijnen nog herroepen. Alle prijsopgaven en offertes worden gedaan inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.3 De Coach! Languagesupport mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan De Coach! Languagesupport heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan De Coach Languagesupport zijn verstrekt.
   
 

Artikel 3 - Prijzen en Tarieven

 
3.1 Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting.
3.2 Voor alle opdrachten geldt een minimum tarief van € 39,- per ingediende opdracht.
3.3 De prijzen en tarieven van De Coach! Languagesupport kunnen worden aangepast en geÏndexeerd. Dit heeft geen gevolgen voor een reeds uitgebrachte offerte.
   
 

Artikel 4 - Betaling

 
4.1 De Coach! Languagesupport accepteert uitsluitend betalingen per creditkaart of iDEAL.
4.2 Bij betaling per creditkaart wordt € 2,50 extra kosten in rekening gebracht.
4.3 In uitzonderlijke situaties kan de opdrachtgever een factuur ontvangen ter voldoening van het verschuldigde bedrag. Hiervoor zal € 5,- aan administratiekosten in rekening worden gebracht en de opdracht zal pas in uitvoering worden genomen nadat het verschuldigd bedrag ontvangen is.
   
 

Artikel 5 - Wijziging, intrekking van opdrachten

 
5.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is De Coach! Languagesupport gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
5.2 Indien een deels uitgevoerde opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd, alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Dit bedrag zal worden verrekend met het reeds vooraf betaalde bedrag en indien een niet-verschuldigd restantbedrag overblijft, zal dat, na aftrek van € 5,- voor administratiekosten, worden teruggestort op de bankrekening van de opdrachtgever.
5.3 Indien De Coach! Languagesupport voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd en deze niet meer elders kan worden benut, is de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht.
5.4 In het verlengde van bovenstaande zal na aftrek van hetgeen verschuldigd is op basis van 5.1 t/m 5.3, overgegaan worden tot restitutie van het resterende bedrag.
   
 

Artikel 6 - Uitvoering van opdrachten, geheimhouding

 
6.1 De Coach! Languagesupport is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
6.2 De Coach! Languagesupport zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen. De Coach! Languagesupport zal deze eis van vertrouwelijkheid opleggen aan haar onderaannemers. De Coach! Languagesupport is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn onderaannemers indien hij aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.
6.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen heeft De Coach! Languagesupport het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd zijn verantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht.
6.4 De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6.5 De Coach! Languagesupport staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aan De Coach! Languagesupport verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, indien De Coach! Languagesupport is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.
   
 

Artikel 7 - Intellectueel eigendom

 
7.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt De Coach! Languagesupport het auteursrecht op door De Coach! Languagesupport vervaardigde vertalingen en andere teksten.
7.2 De opdrachtgever vrijwaart De Coach! Languagesupport tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
   
 

Artikel 8 - Ontbinding

 
8.1 De Coach! Languagesupport is, indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, zonder enige verplichting tot schadevergoeding bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Hij kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
8.2 De Coach! Languagesupport houdt zich het recht voor om een reeds geaccepteerde en betaalde opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren. Het reeds betaalde bedrag zal dan worden teruggestort.
   
 

Artikel 9 - Reclames en geschillen

 
9.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering, schriftelijk aan De Coach! Languagesupport te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
9.2 Indien de klacht naar het oordeel van directie van De Coach! Languagesupport gegrond is, zal De Coach! Languagesupport het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen dan wel, indien De Coach! Languagesupport redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering kan voldoen, een reductie op de prijs verlenen.
9.3 Het recht op reclame van de opdrachtgever vervalt indien de opdrachtgever het geleverde heeft bewerkt of doen bewerken en vervolgens aan een derde heeft doorgeleverd.
   
 

Artikel 10 - Termijn en tijdstip van levering

 
10.1 De Coach! Languagesupport levert binnen 3 werkdagen na ontvangst van de te vertalen tekst en van betaling. De termijn van deze 3 werkdagen vangt aan om 9 uur 's ochtends na de in de vorige zin beschreven ontvangst .
10.2 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per e-mail, internet, gewone post, telefax, koerier of modem.
10.3 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.
10.4 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Coach! Languagesupport is gehouden om, zodra duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
10.5 Bij toerekenbare overschrijding van de toegezegde termijn is de opdrachtgever, indien op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht, gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst. De Coach! Languagesupport is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
   
 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid: vrijwaring

 
11.1 De Coach! Languagesupport is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan De Coach! Languagesupport toerekenbare tekortkoming. De Coach! Languagesupport is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. BTW van de desbetreffende opdracht.
11.2 Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst ontheft De Coach! Languagesupport van iedere aansprakelijkheid.
11.3 De beoordeling van de vraag of een te vertalen tekst of de vertaling bepaalde risico's voor letselschade behelst blijft, geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.
11.4 De Coach! Languagesupport is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De Coach! Languagesupport is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.
11.5 De opdrachtgever is verplicht De Coach! Languagesupport te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van De Coach! Languagesupport bestaat.
   
 

Artikel 12 - Overmacht

 
12.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Coach! Languagesupport geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor De Coach! Languagesupport niet in staat is zijn/haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
12.2 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van De Coach! Languagesupport opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Coach! Languagesupport niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien de opdrachtgever consument is, geldt de in dit lid bedoelde opschortingbevoegdheid slechts voor zover deze bevoegdheid hem/haar op grond van de wet toekomt.
12.3 Indien De Coach! Languagesupport bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn/haar verplichtingen kan voldoen, is De Coach! Languagesupport gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. In dat geval zal het resterende betaalde bedrag worden teruggestort.
   
 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 
13.1 Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en De Coach! Languagesupport is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter.