Huiswerkbegeleiding en bijles in omgeving Son en Breugel.

ALGEME VOORWAARDEN

De Coach!

gedeponeerd op 25 juli 2007 bij de Kamer van Koophandel Zuid-Oost Brabant in Eindhoven

Definities:

 1. Contractant: Iedere natuurlijke persoon met wie De Coach! een Overeenkomst sluit: ouders/verzorgers van Leerling.

 2. Leerling: Iedere natuurlijke persoon die voor de diensten van De Coach! wordt ingeschreven (waarbij aangetekend dat Leerling en Contractant ook dezelfde kunnen zijn).

 3. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst terzake de levering van diensten die tussen De Coach! en Contractant tot stand komt.

 4. Kosten: De volgens het Overzicht geldende maandelijkse kosten voor met Leerling en / of Contractant overeengekomen diensten zoals gecommuniceerd over de telefoon, in de bevestigingsbrief en op de website.

 5. Overzicht: Het op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst met De Coach! geldende Overzicht van prijzen en diensten.

 6. Totstandkoming van de Overeenkomst: De Overeenkomst komt tot stand door mondelinge afspraak op het intakegesprek (telefonisch of in persoon), door ondertekening van de bevestigingsbrief en/of bovendien door betaling van de eerste factuur.

 7. De duur van de Overeenkomst: De overeenkomst wordt aangegaan voor een heel schooljaar, voor de periode aansluitend aan de zomervakantie tm. 31 december of voor het resterende deel van het schooljaar. De overeenkomst kan opgezegd worden per de 1e van de maand, met een opzegtermijn van 1 maand.

 8. Betaling vindt plaats middels automatische incasso.

Algemeen:

 1. Contractant verplicht zichzelf tot het leveren en eventueel op tijd wijzigen, van juiste adresgegevens t.b.v. facturatie en contact.

 2. Persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en worden niet aan derden verstrekt; ze zijn toegankelijk voor de bijlesdocent, de huiswerkbegeleider, de mentor of de vakdocent op school (tenzij u aangeeft dit niet te willen) en de directie.

 3. Contractant en Leerling hebben recht tot inzage en correctie met betrekking tot de over hen opgenomen gegevens.

 4. Door de Leerling in vertrouwen aan De Coach! of een van haar medewerkers vertelde feiten zijn, indien de leerling dit expliciet wenst, niet toegankelijk voor de ouders, tenzij De Coach! dit tegen het belang van de leerling acht of tenzij de fysieke of psychologische integriteit van de leerling, klasgenoten of andere betrokkenen, op het spel staat. Dit ter beoordeling van De Coach! en haar docenten.

 5. Alle door De Coach! geleverde lesmaterialen, huiswerkopdrachten, agenda, plandocumenten etc. blijven intellectueel eigendom van De Coach!. Vermenigvuldiging en verspreiding ervan is alleen toegestaan wanneer uitdrukkelijk de naam van De Coach! vermeld wordt en onder voorwaarde dat de verspreiding geen enkel commercieel belang dient.

 6. De openingstijden staan op de webpagina van De Coach! vermeld .

 7. De Coach! is niet aansprakelijk voor vermissing van eigendommen tijdens het bezoek aan een vestiging.

 8. Voor de begeleiding en de leerling-administratie is De Coach! volledig afhankelijk van de medewerking van de Leerling. Als de Leerling niet meewerkt, of bewust gegevens achterhoudt of vervalst, kan De Coach! hiervoor, en voor het dientengevolge niet welslagen van de begeleiding, geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 9. De Coach! biedt geen garantie voor te behalen studieresultaten en is niet aansprakelijk voor tegenvallende resultaten. De Coach! verplicht zich tot alle redelijkerwijs mogelijke inzet binnen het afgenomen dienstenpakket.

Tarieven en Betaling:

 1. De Contractant is aan De Coach! de tarieven verschuldigd zoals bevestigd in de brief en zoals geldend bij de Totstandkoming van de Overeenkomst. Op deze bedragen is geen BTW van toepassing, onderwijs is hiervan vrijgesteld.

 2. De Coach! is gerechtigd de tarieven te wijzigen en zal de Contractant hiervan minimaal een maand van te voren schriftelijk op de hoogte stellen.

 3. Automatische Incasso geschiedt aan het begin van elke maand. Door het storneren van de incasso is de Contractant in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van De Coach! op de Contractant direct opeisbaar. De Coach! is dan gerechtigd de Leerling toegang tot De Coach! te ontzeggen.

 4. Indien de Contractant jegens De Coach! in verzuim is, kan De Coach! de wettelijke rente en alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in rekening brengen.

 5. Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de incasso aan De Coach! kenbaar te worden gemaakt, tenzij Contractant de bezwaren redelijkerwijs niet binnen deze termijn kon ontdekken.

Huiswerkbegeleiding:

 1. Leerlingen houden zich aan de gedragscode van De Coach! (zoals vermeld op de site), anders kan er sprake zijn van schorsing (zie artikel 6).

 2. Leerlingen komen 3,4 of 5 dagen per week naar De Coach!. Blijkt een leerling door overmacht verhinderd te zijn en dit wordt van te voren gemeld, dan kan er geruild worden met een andere dag. Dit is geen recht, het gebeurt onder voorbehoud van beschikbaarheid binnen de vestiging. Dit geldt tevens voor ziekte (zie ook artikel 8)

 3. De factuurbedragen zijn maandbedragen - er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat. Het maandbedrag is echter elke maand gelijk

 4. Extra huiswerkbegeleiding buiten de afgesproken dagen om brengt De Coach! in rekening.

 5. Als een Huiswerkbegeleidings-leerling ook bijles wil kan dit tegen het geldende tarief. Verder gelden daarvoor de voorwaarden bijles. Vooraf wordt een prijsopgave gedaan.

 6. Een leerling kan bij aanhoudend storend gedrag geschorst worden. Het moet gaan om specifiek benoemd, aanhoudend storend of fysiek bedreigend gedrag. De procedure is als volgt:

  1. De leerling krijgt een eerste duidelijke waarschuwing van de begeleider;

  2. Als het gedrag voortduurt, krijgt de leerling een tweede waarschuwing en worden de ouders gebeld;

  3. Als het gedrag nog voortduurt wordt de leerling voor die dag naar huis gestuurd en wordt er met de ouders geëvalueerd (de factuur loopt dan gewoon door tot het moment van evaluatie, waarna besloten wordt of de begeleiding - en dus de Overeenkomst voortgezet wordt of niet); onmiddellijke schorsing kan volgen als een leerling met alcohol of drugs gesignaleerd wordt in of bij De Coach!.

 7. Vakanties en feestdagen:

  1. Tijdens de kerstvakantie gaat De Coach! 2 weken dicht.

  2. De andere kleine vakanties (herfst - Carnaval) is De Coach! gesloten. De factuur loopt dan ook gewoon door; de mei-vakantie wordt in overleg met de leerlingen vastgesteld.

  3. Als de leerling een week of langer weggaat, buiten de sluitingstijden van De Coach! zoals hierboven vermeld en u meldt dit ten minste een maand van te voren, dan wordt in alle redelijkheid gekeken of en hoe er een inhaalprogramma kan worden gemaakt. Dit dient door de leerling zelf, of door de ouder aangevraagd bij de directie;

  4. Gedurende de zomervakantie is De Coach! gesloten voor gewone huiswerkbegeleiding. Wij gaan er zonder tegenbericht van uit dat de leerling tot de officiële datum van aanvang van de vakantie actief is bij De Coach!.
   Voor examenleerlingen wordt in onderling overleg de einddatum bepaald;

  5. Feestdagen kunnen worden ingehaald op suggestie van de vestigingsmanager binnen een periode van 3 weken. Als een leerling al 5 dagen per week naar De Coach! komt kan er dus niet worden ingehaald.
   De volgende feestdagen is De Coach! gesloten:

   1. Tweede Paasdag;

   2. Bevrijdingsdag (1x in de vijf jaar - als het ook een officiële feestdag is);

   3. Koninginnedag;

   4. Hemelvaartsdag (2 dagen);

   5. Pinksteren.

 8. Als eventuele ziekte van de leerling langer dan vijf werkdagen aanhoudt, zal in onderling overleg een inhaal programma worden opgesteld

 9. Indien de leider van de supportgroep door overmacht niet aanwezig kan zijn wordt gezocht naar vervanging. Indien deze niet beschikbaar is zal het huiswerksupport van die dag geannuleerd worden en krijgen de leerlingen de mogelijkheid op een ander tijdstip (in dezelfde week) de gemiste tijd in te halen. Dit kan ook een avond zijn wanneer de leerling normaliter 's middags komt.

Bijles:

 1. Leerlingen dienen zich aan de gedragscode van De Coach! te houden (zoals vermeld op de site).

 2. Bijles wordt in onderling overleg gepland en apart middels automatische incasso in rekening gebracht.

 3. Als een bijles van de kant van de leerling afgezegd wordt (dit geldt ook voor ziekte), wordt de tijd door de docent gebruikt om een vervangende opdracht te maken voor de leerling. De bijles wordt gewoon in rekening gebracht. Wij hanteren coulance in bijzondere gevallen (bv. het overlijden van een familielid). Als een bijles afgezegd wordt door verhindering van de docent, wordt de les uiteraard niet in rekening gebracht.